Asmara.

January 4, 2006

asm1.jpg
The capital.


asm2.jpg
asm4.jpg
asm5.jpg
asm6.jpg
asm7.jpg
asm8.jpg